Režim OP + test

Režim OP + test

Hotel je spustený na základe nariadení vlády, to znamená že ubytovať je možné osoby v režime OP + test.

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

- poskytovať služby výlučne osobám, ktoré sú schopné sa navyše k stanovenému režimu OP preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo nazálnym antigénovým testom, vykonaným priamo v predmetnej prevádzke pred procesom ubytovania, povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenia COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do šiestich rokov veku,
- dodržiavať maximálnu kapacitu 75% kapacity zariadenia,
- reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať v zmysle ustanovení tejto vyhlášky pre tieto typy prevádzok,
- zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 sa považuje.

- osoba kompletne očkovaná, t. z.
osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
- osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
- osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.
- osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať
certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a súčasne
negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
- Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.

© Copyright 2024 | Všetky práva vyhradené